Ban tours je službena putnička agencija:
           

  Opći uvjeti putovanja

  OPĆI UVJETI PUTOVANJA BAN TOURSA

   

   

  1. PREDMET UGOVORA

  Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja - turističke agencije Ban tours d.o.o. (u daljnjem tekstu Ban tours) i putnika odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik).

  Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije Ban tours-a) i putnik te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Ban tours primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Ban tours i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Ban tours dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

  Ban Tours jamči provedbu programa kojeg organizira prema opisu aranžmana koji ste primili. Sadržaj aranžmana Ban Tours će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

   

  2. PRIJAVE I UPLATE

  Prijave za putovanje primaju se u poslovnicama Ban Toursa, poslovnicama agencija koje Ban Tours ovlasti, putem telefaksa ili elektronske pošte. Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

   

  3. CIJENA ARANŽMANA

  Cijena aranžmana uključuje sve što je Ban Tours naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku Ban Toursa u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene u kunama izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke Ban Toursa na određeni dan. Ban Tours zadržava pravo izmjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

   

  4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

  Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Ban Tours u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

   

  5. PROMJENA PROGRAMA

  Ban Tours ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1. i 6.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Ban Toursa.

  Ban tours ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Ban tours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Ban tours web-stranicama.

   

  6. PRAVO BAN TOURSA NA OTKAZ

  Ban Tours može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa Ban tours-u bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Ban Tours također može otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana Ban Tours objavljuje minimalan broj putnika. Ban Tours je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 (pet) dana prije početka aranžmana, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

   

  7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

  Putnik može otkazati putovanje u pisanoj formi. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

  - do 30 dana prije polaska Ban tours naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn

  - 29 - 22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

  - 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

  - 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

  - 7 - 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

  Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onog u navedenoj ljestvici, Ban Tours zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Ban Tours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkaza svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Ban tours smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

   

  8. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

  Ban Tours je dužan brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Ban Tours je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Ban Tours isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Ban Tours je dužan putnika obavijestiti o stupnju rizičnosti putovanja u pojedine zemlje prema listi Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju kupac potvrđuje da je u poslovnici Ban Toursa upoznat s predmetnom listom rizičnih zemalja.

   

  9. OBVEZE PUTNIKA

  Putnik je dužan:

  - posjedovati valjane putne isprave

  Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik Ban Toursa će pomoći pod uvjetom da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Ban Tours može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Ban Tours ne jamči ishođenje viza.

  - cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenu za putovanje u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koje dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Ban Tours, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.

  - poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja

  - pridržavati se kućnog reda u svim objektima te surađivati s izvršiteljem usluga u dobroj namjeri

  - pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem/predstavnikom Ban Toursa

  - prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju/predstavniku Ban Toursa predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

  Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Ban tours te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Ban tours otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

  U slučajevima nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara Ban Toursu za učinjenu štetu.

   

  10. PRTLJAGA

  Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Ban tours ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu (preporuča se najam i korištenje sefa), putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

   

  11. PUTNO OSIGURANJE

  U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07 - u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici Ban Toursa kod kojih se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage i osiguranje od rizika otkaza putovanja koja se nude za putovanja u zemlji i inozemstvu. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Ban toursa, pri čemu Ban tours sudjeluje samo kao posrednik.

  Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

  Osiguranje od rizika otkaza putovanja

  Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

  Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Ban tours zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Ban tours se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

   

  12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

  Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Ban tours, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Ako je moguće, Ban Tours će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

   

  13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

  Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da se priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora - ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora - prigovor podnosi zasebno. Ban Tours neće primiti u postupak grupne pritužbe.

  Postupak u vezi s prigovorom: Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja/predstavnika Ban Toursa, a ako ga nema - istu reklamira kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će na nju odgovoriti.

  Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

  Najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i eventualne račune za dodatne troškove. Ban Tours će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.

  Ban Tours je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Ban Tours može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe najviše za još 14 dana.

  Ban Tours će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu nastajanja.

  Dok Ban Tours ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

  Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.  14. NADLEŽNOST SUDA

  U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo pritužbe kod Ban Toursa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem Ban Toursa, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj nadležan je sud u Zagrebu.

   

  15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

  U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja Ban Toursa putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

  POLICA  ZA  OSIGURANJE  JAMČEVINE  TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA broj P15- 1020000377 - Generali osiguranje d.d.

   

  16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Ban Tours ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

  POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI broj P13-1020194009 - Generali osiguranje d.d.

   

  17. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

  Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Ban tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Ban toursa.

   

  UPOZORENJE

  Ovi posebni uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s Ban Toursom odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira Ban Tours. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje općih uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja. Informacije objavljene na web stranicama www.bantours.hr su informativnog karaktera i Ban Tours ne odgovara zbog eventualnih nenamjernih pogrešaka.


  Copyright © 2012 Ban tours
  BAN TOURS, Kaptol 11, Zagreb, Telefon: 01 48 14 808, Fax: 01 48 14 677, e-mail: bantours@bantours.hr
  Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati

  Poslovnica ZRINJEVAC, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Telefon 01 48 81 800, Fax: 01 60 57 480, e-mail: poslovnica@bantours.hr
  Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 8 do 18 sati, subotom od 9 do 13 sati

  YACHTING BAN TOURS
  Nautička baza ROGOZNICA, Marina Frapa, Uvala Soline 1, 22230 Rogoznica - Telefon: 022 559 741, Fax 022 557 890
  e-mail: yachting@bantours.hr 
  Nautička baza KAŠTELA, Marina Kaštela, Franje Tuđmana 213, 21213 Kaštel Gomilica - Telefon: 021 586 746, Fax 021 586 754
  e-mail: yachting@bantours.hr